Πολιτική απορρήτου

Διαχειριστής

Επιχειρηματίας/επιχείρηση: GoldSolutions s.r.o.
με έδρα στη διεύθυνση: Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Τσεχική Δημοκρατία
Επαγγελματικό ΑΦΜ: 29460522
Γενικό Εμπορικό Μητρώ: Αρ. Φακέλου: C 55296, που τηρείται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ostrava
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@daramio.com


Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους. Το παρόν έγγραφο θα επικαιροποιείται τακτικά.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε με διαφάνεια, δικαιοσύνη και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, ιδίως τον ΓΚΠΔ και τον Νόμο Περί Προστασίας Δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παιδιών (δηλ. ατόμων κάτω των 15 ετών) μόνο εάν ο γονέας του παιδιού ή άλλος εκπρόσωπος έχει πρώτα ενεργήσει για λογαριασμό του παιδιού. Ως ο γονέας ή ο άλλος εκπρόσωπος του παιδιού, είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι η παροχή των δεδομένων του παιδιού δεν αντίκειται στα συμφέροντα του παιδιού και ότι ενημερώνετε το παιδί σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς και τα δικαιώματά του με κατανοητό τρόπο.

Διασφαλίζουμε ότι προστατεύουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διαδικασίες και τεχνολογίες. Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ελέγχουμε τακτικά για τυχόν ευπάθειες, ενώ αξιολογούμε περιστατικά και εφαρμόζουμε τα μέτρα ασφαλείας που εύλογα απαιτούνται για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Επικαιροποιούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας που υιοθετούνται.


Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες (πεδίο εφαρμογής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το σκοπό και βάσει του δηλωθέντος λόγου (νομιμότητα):

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σκοπός Νομιμότητα Διάρκεια της επεξεργασίας

Δεδομένα ταυτοποίησης πελατών

(όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός μητρώου, αριθμός ΦΠΑ και ενδεχομένως άλλα)

 • Σύναψη της σύμβασης
 • Εκτέλεση της σύμβασης και παροχή υπηρεσιών
 • Παραγγελίες
 • Τιμολόγηση
 • κ.λπ.
 • Απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης
 • Εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων (τήρηση βιβλίων κ.λπ.)
Για τη διάρκεια της σύμβασης και για 3 έτη μετά από αυτήν

Στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη

(e-mail, τηλέφωνο)

 • Τακτική επικοινωνία στο πλαίσιο της σύμβασης
 • Επαλήθευση των απαιτήσεων του πελάτη
 • Ενημέρωση σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS
 • Απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για 3 έτη μετά από αυτήν
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη
 • Συλλογή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων
 • Συγκατάθεση του πελάτη
5 έτη ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης

Διευθύνσεις IP, τα cookies μας

(ανώνυμα δεδομένα)

 • Πρόσβαση του χρήστη στην περιοχή πελατών
 • Λειτουργία του ιστότοπου - παραγγελίες, αναζήτηση, καλάθι αγορών κ.λπ.
 • Ασφάλεια και επαληθευσιμότητα
 • Απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των προσυμβατικών διαπραγματεύσεων)
 • Νόμιμο συμφέρον
Για τη διάρκεια της σύμβασης και για 3 έτη μετά από αυτήν

Διαφημιστικό δίκτυο και στατιστικά cookies

(Ανώνυμα δεδομένα για: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)

 • Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου
 • Προώθηση PPC
 • Νόμιμο συμφέρον
26 μήνες

Λειτουργικά αρχεία καταγραφής

(διευθύνσεις IP, αιτήσεις ιστότοπου, δεδομένα προγράμματος περιήγησης)

 • Διασφάλιση της λειτουργικής σταθερότητας και της συνέχειας της παροχής υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των υπηρεσιών
 • Απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης
 • Νομική υποχρέωση
 • Νόμιμο συμφέρον
6 μήνες

Αποδέκτες των δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες για να καθορίσουμε ποιος υπάλληλος ή τμήμα μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν. Κατ' αρχήν, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών (καταχώριση domain, καταχώριση πιστοποιητικών κ.λπ.), απαιτείται ή μας επιτρέπεται να το πράξουμε από το νόμο ή από το έννομο συμφέρον μας (για παράδειγμα, στην περίπτωση προμηθευτών ή σε περίπτωση αιτημάτων από αρχές επιβολής του νόμου, επεξεργασίας και αξιολόγησης της κυκλοφορίας κ.λπ.)

Χρησιμοποιούμε cookies και τα ακόλουθα συστήματα 3ων μερών για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα επισκεψιμότητας του ιστότοπου και να αξιολογήσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό, τα δεδομένα σας είναι ανώνυμα και η διαβίβαση αφορά μόνο τα δεδομένα που εντοπίζονται από τους κωδικούς μέτρησης των αντίστοιχων συστημάτων. Ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να εδρεύουν σε 3ες χώρες.

 • Στατιστικά και αναλυτικά συστήματα (Google Analytics)
 • Συστήματα διαφήμισης (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Χρόνος επεξεργασίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. νόμος 499/2004 Coll., Νόμος για τα Αρχεία και την Υπηρεσία Αρχείων, Νόμος για το ΦΠΑ αριθ. 235/2004 Coll., Νόμος για τη Λογιστική αριθ. 563/1991 Coll. και άλλα), είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα έγγραφα εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων και σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν και θα διατεθούν αμετάκλητα μετά τη λήξη των καθορισμένων περιόδων.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο μέχρι να λάβουμε την έγγραφη ανάκληση της συγκατάθεσής σας ή μέχρι να χρησιμοποιήσετε ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο στον ιστότοπό μας (π.χ. διαγραφή από το ενημερωτικό μας δελτίο).

Δεν επιθυμείται ή δεν μπορείτε να μας δώσετε τα δεδομένα σας;

Μπορείτε να αρνηθείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε. Ωστόσο, εάν πρόκειται για δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε να σας παράσχουμε τη σχετική υπηρεσία.

Λειτουργικά αρχεία καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας (όπως οι περισσότεροι ιστότοποι) καταγράφουν αυτόματα τα αιτήματα προς τον ιστότοπό μας. Αυτά τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή περιέχουν συνήθως πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό αίτημά σας, τη διεύθυνση IP, τα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος. Ενδέχεται επίσης να περιέχουν ένα ή περισσότερα cookies που προσδιορίζουν μοναδικά το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μόνο οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για την άμεση ταυτοποίησή σας (χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων).


Τα δικαιώματά σας

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και σε άλλες σχετικές πληροφορίες. Ωστόσο, δεν πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα τρίτων. Θα σας διαβιβάσουμε, κατ' αρχήν, τα δεδομένα σας με τη μορφή ηλεκτρονικών αποσπασμάτων αφού επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, προκειμένου να προστατεύσουμε άλλα υποκείμενα των δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας είναι εσφαλμένα, ανακριβή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής (να ξεχαστούν)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία μας είναι αδικαιολόγητη.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (μόνο σε περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας)

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όταν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεση αυτή έχει δοθεί έγκυρα από εσάς ή την επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους νόμιμους λόγους, εφόσον συντρέχουν (π.χ. για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας).

Επιθυμείται να περιορίσετε το μάρκετινγκ;

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μάρκετινγκ, ή εάν λαμβάνετε εμπορικές προσφορές από εμάς για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να εξαιρεθείτε από τη λήψη προσφορών ανά πάσα στιγμή κάνοντας τα εξής

 • έχουμε ενσωματώσει στις επικοινωνίες μάρκετινγκ την επιλογή να σταματήσετε να τις λαμβάνετε.
 • μπορείτε να μας γράψετε για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν περιορίσετε το μάρκετινγκ, ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας για την εκτέλεση παραγγελιών, δηλαδή ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε την επαφή σας για να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες που πραγματοποιήσατε και για σκοπούς άλλους από το μάρκετινγκ.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των cookies ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην ιστοσελίδα.


Η προστασία σας

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένη ή ελλιπής, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν τύχει εύλογης επεξεργασίας βάσει του νόμου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων για να υποβάλετε καταγγελία.

Η Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εποπτεύει:

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διεύθυνση: Α: Pplk. Sochora 27, 170 00 Πράγα 7
Τηλ: 234 665 111 Ιστοσελίδα: https://www.uoou.cz/

Φωτογραφίες από ικανοποιημένους πελάτες

Είναι το μπάνιο σας ή άλλο εσωτερικό διακοσμημένο με καθρέφτη DARAMIO;
Θα χαρούμε πολύ αν μας δείξετε έναν καθρέφτη. Παρακαλούμε στείλτε μας φωτογραφίες μέσω e-mail: info@daramio.com.
Όταν μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην ξεχάσετε να προσθέσετε το #Daramio στην ανάρτηση ή να μας κάνετε tag @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη