Όροι και Προϋποθέσεις

για την πώληση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.daramio.gr
Ισχύει από: 01.01.2023

Επιχειρηματίας/επιχείρηση: GoldSolutions s.r.o.
με έδρα στη διεύθυνση: Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Τσεχική Δημοκρατία
Επαγγελματικό ΑΦΜ: 29460522
Γενικό Εμπορικό Μητρώ: Αρ. Φακέλου: C 55296, που τηρείται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ostrava
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@daramio.com

(εφεξής καλούμενος "Πωλητής")

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

1.1.    Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "Όροι και Προϋποθέσεις") του Πωλητή ρυθμίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1751 παράγραφος 1 του Νόμου αριθ. 89/2012 Coll. του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής "Αστικός Κώδικας"), τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν σε σχέση ή βάσει σύμβασης αγοράς (εφεξής "Σύμβαση αγοράς") που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και άλλου φυσικού προσώπου (εφεξής "Αγοραστής") μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί από τον Πωλητή στον ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση www.daramio.gr (εφεξής αναφερόμενος ως ο "Ιστότοπος"), μέσω της διεπαφής του Ιστότοπου (εφεξής αναφερόμενος ως η "Διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος").

1.2.    Οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο που προτίθεται να αγοράσει αγαθά από τον Πωλητή είναι νομικό πρόσωπο ή πρόσωπο που ενεργεί κατά την παραγγελία αγαθών στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή στο πλαίσιο της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του.

1.3.    Διατάξεις που αποκλίνουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορούν να συμφωνηθούν στη σύμβαση πώλησης. Οι αποκλίνουσες διατάξεις στη σύμβαση αγοράς υπερισχύουν των διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων.

1.4.    Οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς και οι εμπορικοί όροι καταρτίζονται σε Στην ελληνική γλώσσα. Η σύμβαση αγοράς μπορεί να συναφθεί στη ελληνική γλώσσα.

1.5.    Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρώσει τη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων.

2.    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1.    Με βάση την εγγραφή του Αγοραστή στον Ιστότοπο, ο Αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του. Από τη διεπαφή χρήστη του, ο Αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά (εφεξής "λογαριασμός χρήστη"). Εάν η διαδικτυακή διεπαφή του Καταστήματος το επιτρέπει, ο Αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει αγαθά χωρίς εγγραφή απευθείας από τη διαδικτυακή διεπαφή του Καταστήματος.

2.2.    Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο και κατά την παραγγελία αγαθών, ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες σωστά και αληθινά. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στον λογαριασμό χρήστη κάθε φορά που αυτές αλλάζουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Αγοραστή στον λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία αγαθών θεωρούνται από τον Πωλητή ως σωστές.

2.3.    Η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη διασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη του.

2.4.    Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό χρήστη.

2.5.    Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη, ιδίως εάν ο Αγοραστής δεν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό χρήστη του για περισσότερες από 90 ημέρες ή εάν ο Αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων).

2.6.    Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Λογαριασμός Χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως όσον αφορά την αναγκαία συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του Πωλητή ή την αναγκαία συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού τρίτων.

3.    ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.1.    Κάθε παρουσίαση των αγαθών στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ο Πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς για τα εν λόγω αγαθά. Οι διατάξεις του Άρθρου 1732 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται.

3.2.    Η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των επιμέρους αγαθών και του κόστους επιστροφής των αγαθών, εάν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με τα συνήθη ταχυδρομικά μέσα λόγω της φύσης τους. Οι τιμές των αγαθών περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας και όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. Οι τιμές των αγαθών παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα εμφανίζονται στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος. Η παρούσα διάταξη δεν περιορίζει τη δυνατότητα του πωλητή να συνάψει σύμβαση αγοράς με ατομικά συμφωνημένους όρους.

3.3.    Η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος που συνδέεται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης που παρέχονται στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που τα αγαθά παραδίδονται εντός της επικράτειας της Ελλάδας. Στην περίπτωση που ο πωλητής προσφέρει δωρεάν παράδοση των αγαθών, το δικαίωμα δωρεάν παράδοσης των αγαθών εκ μέρους του αγοραστή εξαρτάται από την καταβολή της ελάχιστης συνολικής τιμής αγοράς των προς παράδοση αγαθών στο ποσό που καθορίζεται στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος. Σε περίπτωση που ο αγοραστής υπαναχωρήσει μερικώς από τη σύμβαση αγοράς και η συνολική τιμή αγοράς των αγαθών για τα οποία ο αγοραστής δεν έχει υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς δεν φτάνει το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς των αγαθών σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση. Το δικαίωμα του αγοραστή για δωρεάν παράδοση των αγαθών παύει και ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει τον πωλητή για την παράδοση των αγαθών.

3.4.    Για να παραγγείλει τα αγαθά, ο αγοραστής συμπληρώνει τη φόρμα παραγγελίας στο διαδικτυακό περιβάλλον του καταστήματος. Η φόρμα παραγγελίας περιέχει ιδίως πληροφορίες σχετικά με:

3.5.    τα παραγγελθέντα αγαθά (τα παραγγελθέντα αγαθά "εισάγονται" από τον αγοραστή στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών της διαδικτυακής διεπαφής του καταστήματος),

3.6.    τον τρόπο πληρωμής της αγοράς των αγαθών, λεπτομέρειες σχετικά με τον απαιτούμενο τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών και

3.7.    πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των αγαθών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως "παραγγελία").

3.8.    Πριν από την αποστολή της Παραγγελίας στον Πωλητή, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να τροποποιήσει τα δεδομένα που εισήγαγε ο Αγοραστής στην Παραγγελία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δυνατότητα του Αγοραστή να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν λάθη που έγιναν κατά την εισαγωγή δεδομένων στην Παραγγελία. Ο Αγοραστής αποστέλλει την παραγγελία στον Πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποστολή παραγγελίας". Τα δεδομένα που παρέχονται στην παραγγελία θεωρούνται ορθά από τον Πωλητή. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας στον Αγοραστή αμέσως μετά την παραλαβή της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή που έχει καθοριστεί στο λογαριασμό χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής "διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή").

3.9.    Ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα αγαθών, ποσό της τιμής αγοράς, εκτιμώμενα έξοδα αποστολής), ο Πωλητής έχει πάντα το δικαίωμα να ζητήσει από τον Αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (π.χ. εγγράφως ή τηλεφωνικά).

3.10.   Η συμβατική σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή δημιουργείται με την παράδοση της αποδοχής της παραγγελίας (αποδοχή), η οποία αποστέλλεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή.

3.11.   Ο Αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μέσων επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Το κόστος που προκύπτει για τον Αγοραστή από τη χρήση απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνει τον ίδιο και δεν θα διαφέρει από τη βασική τιμή.

4.    ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1.    Ο Αγοραστής μπορεί να πληρώσει την τιμή των Αγαθών και κάθε κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των Αγαθών βάσει της Σύμβασης Αγοράς στον Πωλητή με τις μεθόδους που προσφέρει ο Πωλητής στη διαδικτυακή διεπαφή του Καταστήματος.

4.2.    Μαζί με την τιμή αγοράς, ο Αγοραστής καταβάλλει επίσης στον Πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών.

4.3.    Ο Πωλητής δεν απαιτεί προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή από τον Αγοραστή. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 4.6 των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής της τιμής αγοράς των αγαθών.

4.4.    Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά ή σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση, η τιμή αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η τιμή αγοράς είναι πληρωτέα εντός 5 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

4.5.    Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει την τιμή αγοράς των αγαθών μαζί με το μεταβλητό σύμβολο της πληρωμής. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλει το τίμημα αγοράς εκπληρώνεται όταν το σχετικό ποσό πιστωθεί στον λογαριασμό του Πωλητή.

4.6.    Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, ιδίως σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Αγοραστή (Άρθρο 3.6), να απαιτήσει την καταβολή ολόκληρης της τιμής αγοράς πριν από την αποστολή των αγαθών στον Αγοραστή. Το Άρθρο 2119 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται.

4.7.    Τυχόν εκπτώσεις επί της τιμής των αγαθών που χορηγεί ο Πωλητής στον Αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν.

4.8.    Εάν συνηθίζεται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εάν προβλέπεται από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, ο Πωλητής εκδίδει φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο στον Αγοραστή για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης Αγοράς. Ο Πωλητής εκδίδει το φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο στον Αγοραστή μετά την πληρωμή του ποσού των αγαθών και το αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή.

4.9.    Σύμφωνα με τον νόμο περί Αρχείων Πωλήσεων, ο Πωλητής υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη στον Αγοραστή. Παράλληλα, υποχρεούται να καταχωρίσει τις εισπραχθείσες πωλήσεις στον διαχειριστή της φορολογικής διοίκησης ηλεκτρονικά σε περίπτωση τεχνικής βλάβης εντός 48 ωρών.

5.    ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

5.1.    Εκτός εάν πρόκειται για την περίπτωση που αναφέρεται στο Άρθρο 5.4 των Όρων και Προϋποθέσεων ή για άλλη περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Αγοράς, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Αγοράς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, οπότε εάν το αντικείμενο της Σύμβασης Αγοράς είναι περισσότερα είδη αγαθών ή η παράδοση περισσότερων τμημάτων, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης αγαθών. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να αποστέλλεται στον Πωλητή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση. Για την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Αγοράς, ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου που παρέχει ο πωλητής, το οποίο αποτελεί παράρτημα των όρων και προϋποθέσεων. Ο αγοραστής μπορεί να αποστείλει την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Αγοράς, μεταξύ άλλων, στη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του πωλητή ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή που αναφέρεται στην επικεφαλίδα των παρόντων όρων.

5.2.    Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 των Όρων και Προϋποθέσεων, η Σύμβαση Αγοράς ακυρώνεται εξαρχής. Ο Αγοραστής αποστέλλει ή παραδίδει τα αγαθά στον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκτός εάν ο Πωλητής έχει προσφερθεί να παραδόσει ο ίδιος τα αγαθά. Η προθεσμία σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση διατηρείται αν ο Αγοραστής αποστείλει τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Αγοράς, ο Αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής των αγαθών στον Πωλητή, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους με τη συνήθη ταχυδρομική οδό.

5.3.    Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πωλητής επιστρέφει τα χρήματα που έλαβε από τον αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπαναχώρηση του αγοραστή από τη Σύμβαση Αγοράς με τον ίδιο τρόπο που τα έλαβε ο πωλητής από τον αγοραστή. Ο Πωλητής δικαιούται επίσης να επιστρέψει την απόδοση που παρείχε ο Αγοραστής ήδη με την επιστροφή των αγαθών από τον Αγοραστή ή με άλλο τρόπο, εφόσον συμφωνεί ο Αγοραστής και δεν προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες για τον Αγοραστή. Εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε στον Αγοραστή πριν ο Αγοραστής επιστρέψει τα εμπορεύματα στον Πωλητή ή αποδείξει ότι έστειλε τα εμπορεύματα πίσω στον Πωλητή, όποιο από τα δύο είναι προγενέστερο.

5.4.    Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1837 του Αστικού Κώδικα, ο Αγοραστής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει, μεταξύ άλλων, από σύμβαση για την προμήθεια αγαθών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του Αγοραστή ή για το πρόσωπο του Αγοραστή, από σύμβαση για την προμήθεια ευπαθών αγαθών, καθώς και από αγαθά, από σύμβαση προμήθειας αγαθών τα οποία έχουν αναμιχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση, από σύμβαση προμήθειας αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία τα οποία ο καταναλωτής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής, καθώς και από σύμβαση προμήθειας ηχητικής ή οπτικής εγγραφής ή προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, εάν η αρχική συσκευασία έχει υποστεί ζημία. Όλα τα προϊόντα της προσφοράς μας, με εξαίρεση τα γυάλινα ράφια, κατασκευάζονται και τροποποιούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη, επομένως το δικαίωμα επιστροφής εντός 14 ημερών δεν ισχύει για αυτά και δεν επιστρέφονται.

5.5.    Ο πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την απαίτηση αποζημίωσης για ζημία των αγαθών με την απαίτηση του Αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

5.6.    Στις περιπτώσεις όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, ο πωλητής έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Αγοράς ανά πάσα στιγμή μέχρι ο αγοραστής να παραλάβει τα αγαθά. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής επιστρέφει στον αγοραστή το τίμημα αγοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε μετρητά στον λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Αγοραστής.

5.7.    Εάν στον αγοραστή δοθεί δώρο μαζί με τα αγαθά, η σύμβαση δώρου μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή συνάπτεται με τον όρο ότι εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, η σύμβαση δώρου σχετικά με το εν λόγω δώρο παύει να ισχύει και ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το δώρο μαζί με τα αγαθά στον Πωλητή.

6.    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

6.1.    Εάν η μέθοδος μεταφοράς συμφωνηθεί κατόπιν ειδικού αιτήματος του Αγοραστή, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και κάθε πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με αυτή τη μέθοδο μεταφοράς.

6.2.    Εάν ο Πωλητής υποχρεούται βάσει της Σύμβασης Αγοράς να παραδώσει hac τα Αγαθά στον τόπο που προσδιορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία αγοράς, ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση. 

6.3.    Σε περίπτωση που για λόγους που οφείλονται στον Αγοραστή είναι απαραίτητο να παραδοθούν τα αγαθά επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στην παραγγελία, ο Αγοραστής θα καταβάλει τα έξοδα που σχετίζονται με την επανειλημμένη παράδοση των αγαθών ή τα έξοδα που σχετίζονται με διαφορετικό τρόπο παράδοσης.

6.4.    Κατά την παραλαβή των αγαθών από τον μεταφορέα, ο Αγοραστής οφείλει να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των αγαθών και σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων να ειδοποιήσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συσκευασία είναι κατεστραμμένη, γεγονός που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στην αποστολή, ο Αγοραστής μπορεί να μην παραλάβει την αποστολή από τον μεταφορέα. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του αγοραστή στο πλαίσιο της ευθύνης για ελαττώματα των εμπορευμάτων και άλλων δικαιωμάτων του αγοραστή βάσει γενικά δεσμευτικών νομικών διατάξεων.

6.5.    Περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορούν να ρυθμίζονται από τους ειδικούς όρους παράδοσης του πωλητή, εφόσον έχουν εκδοθεί από τον πωλητή. 

7.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

7.1.    Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με τα δικαιώματα λόγω ελαττωματικής εκτέλεσης διέπονται από τις σχετικές γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις (ιδίως τις διατάξεις των Άρθρων 1914 έως 1925, 2099 έως 2117 και 2161 έως 2174 του Αστικού Κώδικα και του Νόμου Αριθ. 634/1992 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει). 

7.2.    Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα κατά την παραλαβή τους. Ειδικότερα, ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή ότι κατά το χρόνο που ο Αγοραστής αποδέχθηκε τα αγαθά:

7.2.1.    τα αγαθά έχουν τα χαρακτηριστικά που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών και, ελλείψει συμφωνίας, έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή που αναμένει ο αγοραστής ενόψει της φύσης των αγαθών και βάσει της διαφήμισης που πραγματοποίησαν,
7.2.2.    τα αγαθά είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο ο πωλητής δηλώνει ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως αγαθά αυτού του είδους,
7.2.3.    τα αγαθά ανταποκρίνονται ως προς την ποιότητα ή την κατασκευή στο συμφωνηθέν δείγμα ή υπόδειγμα, εάν η ποιότητα ή η κατασκευή καθορίστηκε με αναφορά στο συμφωνηθέν δείγμα ή υπόδειγμα, 
7.2.4     τα αγαθά είναι στην κατάλληλη ποσότητα, μέτρο ή βάρος, και
7.2.5.    τα αγαθά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

7.3.    Εάν ένα ελάττωμα καταστεί εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή, τα αγαθά θεωρούνται ότι ήταν ελαττωματικά κατά την παραλαβή. 

7.4.    Ο Πωλητής έχει υποχρεώσεις που απορρέουν από ελαττωματική εκτέλεση τουλάχιστον στο βαθμό που συνεχίζονται οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που απορρέουν από ελαττωματική εκτέλεση. Κατά τα λοιπά, ο αγοραστής δικαιούται να διεκδικήσει δικαίωμα λόγω ελαττώματος που εμφανίζεται στα καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή. Εάν το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αγαθά αναφέρεται στα πωλούμενα αγαθά, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες που συνοδεύουν τα αγαθά ή στη διαφήμιση σύμφωνα με άλλη νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εγγύηση ποιότητας. Με την εγγύηση της ποιότητας, ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι τα εμπορεύματα θα είναι κατάλληλα για τον συνήθη σκοπό τους ή θα διατηρούν τα συνήθη χαρακτηριστικά τους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν ο αγοραστής έχει δικαίως κατηγορήσει τον πωλητή για ελάττωμα του εμπορεύματος, η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελαττωματική εκτέλεση και η περίοδος εγγύησης δεν τρέχει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελαττωματικό εμπόρευμα.

7.5.    Οι διατάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 7.4 των Όρων και Προϋποθέσεων δεν ισχύουν για αγαθά που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή για το ελάττωμα για το οποίο συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή, για τη φθορά των αγαθών που προκαλείται από τη συνήθη χρήση τους, στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών για το ελάττωμα που αντιστοιχεί στο επίπεδο χρήσης ή φθοράς που είχαν τα αγαθά όταν τα παρέλαβε ο αγοραστής, ή εάν αυτό προκύπτει από τη φύση των αγαθών. Ο αγοραστής δεν δικαιούται το δικαίωµα ελαττωµατικής εκτέλεσης εάν ο αγοραστής γνώριζε πριν από την παραλαβή του αγαθού ότι το αγαθό ήταν ελαττωµατικό ή εάν ο αγοραστής προκάλεσε το ελάττωµα.

7.6.    Τα δικαιώματα ευθύνης για ελαττώματα των αγαθών ασκούνται έναντι του πωλητή. Ωστόσο, εάν στο πιστοποιητικό που εκδίδει ο πωλητής σχετικά με την έκταση των δικαιωμάτων ευθύνης για ελαττώματα (κατά την έννοια του Άρθρου 2166 του Αστικού Κώδικα) αναφέρεται άλλο πρόσωπο που έχει οριστεί για την επισκευή, το οποίο βρίσκεται στον τόπο του πωλητή ή σε τόπο πλησιέστερο στον αγοραστή, ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επισκευής με το πρόσωπο που έχει οριστεί για την εκτέλεση της επισκευής. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται άλλο πρόσωπο για την εκτέλεση της επισκευής στην προηγούμενη πρόταση, ο πωλητής υποχρεούται να δέχεται την απαίτηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου είναι δυνατή η αποδοχή της απαίτησης σε σχέση με το φάσμα των πωλούμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή στην έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση του πωλητή. Ο Πωλητής υποχρεούται να χορηγήσει στον Αγοραστή γραπτή επιβεβαίωση για το πότε ο Αγοραστής άσκησε το δικαίωμα, ποιο είναι το περιεχόμενο της καταγγελίας και ποιον τρόπο διεκπεραίωσης της καταγγελίας απαιτεί ο Αγοραστής, καθώς και επιβεβαίωση της ημερομηνίας και του τρόπου διεκπεραίωσης της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της επισκευής και της διάρκειας της επισκευής, ή γραπτή αιτιολόγηση της απόρριψης της καταγγελίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για άλλα πρόσωπα που ορίζονται από τον πωλητή για την εκτέλεση της επισκευής.

7.7.    Ο αγοραστής μπορεί να διεκδικήσει συγκεκριμένα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευθύνη για ελαττώματα των αγαθών αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του καταστήματος που αναφέρεται στην επικεφαλίδα των παρόντων Όρων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στην επικεφαλίδα των παρόντων Όρων.

7.8.    Ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει στον πωλητή το δικαίωμα που έχει επιλέξει κατά την κοινοποίηση του ελαττώματος ή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την κοινοποίηση του ελαττώματος. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή που έκανε χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή, αυτό δεν ισχύει εάν ο Αγοραστής έχει ζητήσει την επισκευή ελαττώματος που αποδεικνύεται ανεπανόρθωτο.

7.9.    Εάν τα αγαθά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο Άρθρο 7.2 των Όρων και Προϋποθέσεων, ο αγοραστής μπορεί επίσης να ζητήσει την παράδοση νέων αγαθών χωρίς ελαττώματα, εκτός εάν αυτό είναι παράλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος, αλλά εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα μέρος των αγαθών, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει μόνο την αντικατάσταση του μέρους, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο, εάν αυτό είναι δυσανάλογο σε σχέση με τη φύση του ελαττώματος, ιδίως εάν το ελάττωμα μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ατελή απομάκρυνση του ελαττώματος. Ο αγοραστής δικαιούται επίσης την παράδοση νέων αγαθών ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων σε περίπτωση αφαιρούμενου ελαττώματος, εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αγαθά σωστά λόγω της επανάληψης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Εάν ο αγοραστής δεν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή δεν ασκήσει το δικαίωμα παράδοσης νέων αγαθών χωρίς ελαττώματα, αντικατάστασης εξαρτημάτων ή επισκευής των αγαθών, μπορεί να ζητήσει εύλογη έκπτωση. Ο αγοραστής δικαιούται επίσης εύλογη έκπτωση εάν ο πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει νέα αγαθά χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει μέρος των αγαθών ή να επισκευάσει τα αγαθά ή εάν ο πωλητής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα εντός εύλογου χρόνου ή εάν η αποκατάσταση του ελαττώματος θα προκαλούσε στον αγοραστή σημαντικές δυσκολίες.

7.10.    Ωστόσο, εάν ο πωλητής δεν ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να επισημανθεί το ελάττωμα, το δικαστήριο δεν χορηγεί το δικαίωμα, εάν ο πωλητής ισχυριστεί ότι το δικαίωμα αποζημίωσης δεν ασκήθηκε εγκαίρως.

7.11.    Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα μπορούν να ρυθμίζονται από τους κανονισμούς καταγγελιών του πωλητή.

8.    ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

8.1.    Ο Αγοραστής αποκτά την κυριότητα των Αγαθών με την καταβολή ολόκληρης της τιμής αγοράς των Αγαθών.

8.2.    Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες συμπεριφοράς σε σχέση με τον Αγοραστή κατά την έννοια του Άρθρου 1826 παράγραφος 1(ε) του Αστικού Κώδικα.

8.3.    Οι καταγγελίες των καταναλωτών διεκπεραιώνονται από τον Πωλητή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναφέρεται στο τομέα των Όρων και Προϋποθέσεων. Ο Πωλητής αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της καταγγελίας του Αγοραστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή. Ο Πωλητής δεν θεσπίζει άλλους κανόνες για τον χειρισμό των παραπόνων.

8.4.    Αρμόδιο δικαστήριο για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς είναι η Τσεχική Trade Inspection Authority, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, με ID 000 20 869, διεύθυνση διαδικτύου: https://adr.coi.cz/cs. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς.

8.5.    Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, διεύθυνση διαδικτύου: http://www.evropskyspotrebitel.cz, είναι το σημείο επαφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών).

8.6.    Ο αγοραστής μπορεί να παραπέμψει μια καταγγελία σε εποπτική ή κρατική εποπτική αρχή. Ο Πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος να πωλεί αγαθά βάσει εμπορικής άδειας. Ο εμπορικός έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από την αρμόδια εμπορική αρχή. Η εποπτεία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ασκείται από την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Τσεχία Αρχή Ελέγχου Εμπορίου εποπτεύει τη συμμόρφωση με τον Νόμο Αριθ. 634/1992 Coll. για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε, εντός καθορισμένου πεδίου εφαρμογής.

8.7.    Ο Αγοραστής αναλαμβάνει με το παρόν τον κίνδυνο μεταβολής των συνθηκών κατά την έννοια του Άρθρου 1765 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.

9.    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1.    Ο Πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του να ενημερώνει τον Αγοραστή κατά την έννοια του Άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής "ΓΚΠΔ") σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Αγοραστή για τους σκοπούς της εκτέλεσης της Σύμβασης Αγοράς, για τους σκοπούς των διαπραγματεύσεων της Σύμβασης Αγοράς και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των δημόσιων υποχρεώσεων του Πωλητή μέσω ξεχωριστού εγγράφου.

10.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ COOKIES

10.1.    Ο Αγοραστής συμφωνεί με την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου του Αγοραστή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 παράγραφος 2 του Νόμου Αριθ. 480/2004 Coll. για ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και για τροποποιήσεις ορισμένων νόμων (νόμος για ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας), όπως ισχύει. Ο Πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του να ενημερώνει τον Αγοραστή κατά την έννοια του Άρθρου 13 του ΓΚΠΔ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή για τον σκοπό της αποστολής εμπορικών επικοινωνιών μέσω ξεχωριστού εγγράφου.

10.2.    Ο Πωλητής εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την ενδεχόμενη αποθήκευση cookies στη συσκευή του Αγοραστή μέσω ξεχωριστού εγγράφου.

11.    ΠΑΡΑΔΟΣΗ

11.1.    Η επίδοση στον Αγοραστή μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή.

12.    ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

12.1.    Εάν η σχέση που δημιουργείται με τη σύμβαση αγοράς περιέχει διεθνές (ξένο) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το Τσεχικό δίκαιο. Με την επιλογή του δικαίου σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, ο αγοραστής, ο οποίος είναι καταναλωτής, δεν στερείται της προστασίας που του παρέχουν οι διατάξεις της έννομης τάξης από τις οποίες δεν μπορεί να παρεκκλίνει συμβατικά και οι οποίες θα ίσχυαν σε αντίθετη περίπτωση ελλείψει επιλογής δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).

12.2.    Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη ή αναποτελεσματική, η άκυρη διάταξη αντικαθίσταται από διάταξη της οποίας το νόημα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς το νόημα της άκυρης διάταξης. Η ακυρότητα ή η ανυπαρξία μιας διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων.

12.3.    Η Σύμβαση Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.

12.4.    Στους Όρους και Προϋποθέσεις επισυνάπτεται υπόδειγμα εντύπου για την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Αγοράς.

12.5.    Τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή αναφέρονται στην επικεφαλίδα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.                       

Φωτογραφίες από ικανοποιημένους πελάτες

Είναι το μπάνιο σας ή άλλο εσωτερικό διακοσμημένο με καθρέφτη DARAMIO;
Θα χαρούμε πολύ αν μας δείξετε έναν καθρέφτη. Παρακαλούμε στείλτε μας φωτογραφίες μέσω e-mail: info@daramio.com.
Όταν μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην ξεχάσετε να προσθέσετε το #Daramio στην ανάρτηση ή να μας κάνετε tag @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη
Daramio - φωτογραφία του πελάτη για τον καθρέφτη